មាស សុខសោភា - អាណិតអូនផង - Meas Soksophea Song - Anit Oun Pong - Khmer Music

មាស សុខសោភា - អាណិតអូនផង - Meas Soksophea Song - Anit Oun Pong - Khmer Music from Youtube by Troy Arich, 11,385 views

Recommended video:
ចិត្តអើយកុំនឹក មាស សុខសោភា Meas soksophea song Jert Ery Kom Nerk Khmer old song
Happy Khmer New Year - Town Cd Vol 36 - [ Loung Sne Kom Lous Ban Loung ] - Meas Soksophea - YouTube_2

Description:
បទ៖ អាណិតអូនផង ( Anit Oun Pong ) ច្រៀងដោយ៖ មាស សុខសោភា ( Meas Soksophea ) Khmer Music, Khmer old song If you like this Khmer New song, please give us a LIKE. Your LIKE is very important to us. It keeps up doing our works to protect our Cambodian songs. Don't Forget to SHARE it! Make our Khmer songs famous! Thanks so much for watching! Support Us By Subscribing To Our Channel -- http://bit.ly/1YOkdoT More video: Sokun Kanha Song: https://youtu.be/FKlSwlz_GP8 Meas Soksophea song: https://youtu.be/SwahNVWrs0A Neay Jerm song: https://youtu.be/9mcDEFVcaws

Related Images