មាស សុខសោភា - អាណិតអូនផង - Meas Soksophea Song - Anit Oun Pong - Khmer Music

មាស សុខសោភា - អាណិតអូនផង - Meas Soksophea Song - Anit Oun Pong - Khmer Music from Youtube by Troy Arich, 11,385 views

Recommended video:
[Town VCD Vol 22] Meas Soksophea - Mean Pro'pon Hery Mech Mok Kohok Oun (Khmer MV) 2012
Town VCD Vol 64 - Meas Soksophea Ft Say Chaiy Ft Karona Pich - MV Khmer Karaoke 2015

Description:
បទ៖ អាណិតអូនផង ( Anit Oun Pong ) ច្រៀងដោយ៖ មាស សុខសោភា ( Meas Soksophea ) Khmer Music, Khmer old song If you like this Khmer New song, please give us a LIKE. Your LIKE is very important to us. It keeps up doing our works to protect our Cambodian songs. Don't Forget to SHARE it! Make our Khmer songs famous! Thanks so much for watching! Support Us By Subscribing To Our Channel -- http://bit.ly/1YOkdoT More video: Sokun Kanha Song: https://youtu.be/FKlSwlz_GP8 Meas Soksophea song: https://youtu.be/SwahNVWrs0A Neay Jerm song: https://youtu.be/9mcDEFVcaws

Related Images